Àrea fiscal, comptable i mercantil

Analitzem la situació mercantil i comptable de les empreses, a fi i efecte d’obtenir el millor plantejament econòmic financer del vostre negoci. Confeccionem tot tipus de comptabilitats amb la màxima eficiència perquè vostè tingui el control del vostre negoci.

Tot el que podem fer per tu:

 • Tràmits d’alta d’inici d’activitat davant les Administracions corresponents
 • Constitució de societats mercantils i societats patrimonials
 • Informació de les obligacions fiscals segons l’activitat econòmica empresarial o professional
 • Confecció dels registres comptables d’empresaris individuals o societats
 • Confecció i presentació a les Administracion públiques autoliquidacions d’impostos i declaracions informatives
 • Obligacions formals dels empresaris agrícoles i ramaders
 • Confecció i presentació de declaracions intracomunitàries
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals de societats mercantils als corresponents Registres Mercantils
 • Atenció de requeriments i notificacions. Recursos administratius i reclamacions econòmico-administratives contra actuacions de les administracions tributàries
 • Recursos contenciosos administratius
 • Gestions davant els Registres de la Propietat Immobiliària, Registres Mercantils, Registres Civils, Oficines de Gestió Cadastral, Oficines de l’Administració Pública de l’Estat, de les comunitats autònomes, d’entitats locals, etc
 • Confecció de l’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
 • Informació de les novetats legislatives que puguin afectar l’activitat

Join our events and become an active member of our container

Open Conference

Design trends for 2021

OPEN CONFERENCE

become a successful business

Private event

The container summer party

OPEN CONFERENCE

Design and Technology Hackathon

Want to learn more about our growing network?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Call 312-555-0188 or Write community@thecontainer.com